Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2015

Czasem, żeby zdarzyło się coś wspaniałego, potrzebujemy jedynie 20 sekund szalonej odwagi.

— lub mniej...
Reposted fromcarre carre viawisniowysad wisniowysad
1454 a0c4 500

home. (by mariell øyre)

Reposted fromerial erial viawisniowysad wisniowysad
3986 5c55

June 12 2015

4311 95c0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawisniowysad wisniowysad
2435 5024
Reposted fromretaliate retaliate viamorazmora morazmora
5270 135a
Reposted fromiamstrong iamstrong viawisniowysad wisniowysad

June 10 2015

 

Często gdy pokłóciła się z kimś zamykała się w swoim małym pokoju. Nie wychodziła przez jakiś czas. Nikt nie wiedział dlaczego i myśleli, że odpoczywa. Ale ona zamykała się w swoich czterech ścianach po to żeby nikogo nie skrzywdzić swoimi słowami, choć ludzie krzywdzili ją codziennie...

Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapositivluz positivluz

June 09 2015

8124 b87e 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viawrazliwa wrazliwa
Jak długo wytrzymasz brak kontaktu, zanim zupełnie zwariujesz?
— Grey's Anatomy
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaadriannak adriannak
5449 0122

italian-luxury: Cliffs of Santorini

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl